Instalacja wodomierza - niezbędne wymagania

Instalacja wodomierza - niezbędne wymagania

Miejsce instalowania wodomierzy w mieszkaniu.

  • Miejsce instalowania wodomierza w mieszkaniu powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu i demontażu, obsługi, konserwacji oraz wygodne do odczytu jego wskazań.
  • Miejsce instalowania wodomierza mieszkaniowego na klatce schodowej powinno być zabezpieczone przed możliwością ingerencji osób niepowołanych.
  • Wodomierze mieszkaniowe nie powinny być narażone na wstrząsy lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego.
  • Temperatura w miejscu instalowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4°C i nie większa od 50°C, zaś wilgotność względna powietrza do 80%.

WARUNKI I SPOSÓB INSTALOWANIA WODOMIERZY W MIESZKANIACH:

  • Sposób instalowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić pobór wody przed wodomierzem.
  • Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz.
  • Przewody przed i za wodomierzem powinny być ukształtowane w sposób zapewniający całkowite wypełnienie przewodu wodą oraz uniemożliwiając gromadzenie się powietrza przed miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
  • Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość nie może być mniejsza niż:
  1. przed wodomierzem, 5 x Dr (Dr - średnica przewodu-rury);
  2. za wodomierzem, 3 x Dr (Dr - średnica przewodu-rury);