Postępowanie nr: WJ/4/12/2022

Jordanów, 24.11.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(SWZ)

 

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”

 

 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

 

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705169,

NIP: 5521721414, REGON: 368807878,

Nr BDO: 000143376,

kapitał zakładowy 300.000 zł,

tel. 18 26 75 389,

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres strony internetowej: www.wodociagi-jordanow.pl.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.
 2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2019. 2019 z póżn. zm.).
 3. Z treścią „Regulaminu udzielania zamówień” można zapoznać się na stronie internetowej wodociagi-jordanow.pl w folderze „Regulaminy”.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 • 09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne,
 • 51100000-3 – Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych.
 • Nazwa zadania:

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych.”

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 28 kWp.

Wymagane parametry techniczne dotyczące instalacji fotowoltaicznej:

 • wielkość instalacji min. 28 kWp,
 • zabezpieczenia AC oraz DC lub równoważne,
 • zgłoszenie instalacji do Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
 • puszki łączeniowe z oryginalnymi złączkami MC-4 lub PV-4 lub równoważne,
 • przewody DC, AC minimum w podwónej izolacji, odpornej na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, dodatkowo zabezpieczone rurami osłonowymi typu peszel, dedykowanymi do zastosowań fotowoltaicznych,
 • zaleca się stosowanie tras kablowych prowadzonych w zakrytych korytach metalowych, odpornych na korozję, ostre krawędzie koryt zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia kabli,
 • konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających uzyskanie napięcia bezpiecznego na panelach w przypadku zagrożenia pożarowego,
 • wykonanie robót w zakresie okablowania elektrycznego,
 • wykonanie konstrukcji wsporczych,
 • ilość połączeń między ogniwami na panelach nie mniejsza niż 12 - wymóg ten ma wpływ na żywotność i wydajność instalacji w perspektywie postępujących z czasem mikropęknięć i uszkodzeń tych połączeń,
 • współczynnik temperaturowy mocy nie mniejszy niż -0,32%/°C,
 • panele odporne na pracę w zakresie temperatury od -40 do +80 stopni Celsjusza,
 • montaż optymalizatorów mocy,
 • panele powinny być odporne na efekt PID i LID,
 • spadek mocy nominalnej po 25 latach eksploatacji nie większy niż 10%,
 • moduły dwustronne umożliwiające absorbcje światła odbitego przez tylną powierzchnie modułu,
 • moduły bez ramowe umożliwiające swobodny odpływ wody i zanieczyszczeń,
 • moduły o symetrycznej grubości szkła osłonowego na awersie i rewersie,
 • moc paneli nie mniejsza jak 450 Wp,
 • stosunek wydajności (PR) nie mniejszy jak 80%,
 • instalacja musi być wyposażona w inteligentny system zarządzania energią,
 • moduły PV: gwarancja producenta na produkt min 20 lat,
 • inwertery: gwarancja producenta na min. 10 lat,
 • montaż: gwarancja na montaż min. 10 lat,
 • wykonanie testów i pomiarów instalacji fotowoltaicznej elektrycznej,
 • konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią Internet użytkownika (w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika koszty doprowadzenia zasięgu pokrywa Zamawiający, w przypadku całkowitego braku sieci internetowej u Zamawiającego wymogiem jest wyposażenie Zamawiającego w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią Internet.) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane,
 • szkolenie osób zarządzających obiektami z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania,
 • wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,
 • wykonanie niezbędnych otworów i przepustów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
 • uszczelnienie otworów i przepustów montażowych po wprowadzeniu.
 • *Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o parametrach nie gorszych niż określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Zabudowa instalacji na dachu wiaty PSZOK. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej Zamawiającego w miejscu uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Sporządzenie protokołu odbioru instalacji z oświadczeniem, a którego będzie wynikać, iż wykonana instalacja jest bezpieczna i nadaje się do użytkowania nie stanowiąc zagrożenia dla ludzi. Przygotowanie dokumentacji gwarancyjne na sprzęt i usługę montażu. Wykonanie podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci eletroenergetycznej systemu dystrybucyjnego. Przygotowanie wniosków na oddanie instalacji do eksploatacji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy to wymagane, uzyskanie uzgodnienia przeciwpożarowego wykonanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji.

Panele fotowoltaiczne, inwertery oraz pozostałe elementy składowe muszą być nowe, nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż przed 2021 r.:

 • Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Musi spełniać wymagania norm UE oraz musi posiadać aktualny certyfikat bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
 • W przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia podłączenia lub instalacji wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 • Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostawy i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia powstałe podczas montażu będą usuwane przez wykonawcę na swój koszt.
 • Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy w formie papierowej karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

 • Zamówienie zrealizowane zostanie do 10.01.2023 r.,
 • Za terminowe wykonanie zamówienia uważa się odebranie przedmiotu zamówienia potwierdzone komisyjnym protokołem odbioru.

Miejsce realizacji zamówienia:

 • Wrzosy, 34-240 Jordanów, dach wiaty PSZOK.

Gwarancja na przedmiot zamówienia:

 • Oferent musi zapewnić autoryzowanego partnera do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego na terenie Rzeczypospolitej dla zaoferowanych produktów.
 • Moduły PV: gwarancja producenta na produkt min 20 lat,
 • Inwertery: gwarancja producenta na min. 10 lat.
 • Pozostały osprzęt instalacji: minimum 10 lat,
 • Na wykonane prace i materiały instalacyjne: minimum 10 lat.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. Spełniają warunki udziału w postepowaniu w poniższym zakresie:
 • posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego;
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego;
 1. Nie podlegają wykluczeniu z postepowania w poniższym zakresie:
 • nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 1. Spełniają dodatkowe warunki udziału w postępowaniu w poniższym zakresie:
 • wykonawca zrealizował minimum 5 realizacji instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem o mocy min. 20 kW w okresie ostatnich 3 lat od daty upublicznienia zapytania ofertowego, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
 • działają w branży elektrycznej min. 5 lat.
 • Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia:
 1. Oświadczenie dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – stanowiące załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego,
 2. Oświadczenie dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego – stanowiące załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego,
 3. Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego – stanowiące załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego,
 4. Oświadczenie potwierdzające dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego – stanowiące załącznik nr 2 (2a) do Zapytania ofertowego,
 5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 (2b) do Zapytania ofertowego,
 6. Oświadczenie o spełnieniu dodatkowych warunków udziału w postępowaniu – stanowiące załącznik nr 2 (2c) do Zapytania ofertowego oraz dokument potwierdzający realizację co najmniej 5 realizacji instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem o mocy min. 20 kW w okresie ostatnich 3 lat od daty upublicznienia zapytania ofertowego, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. - dokument własny oferenta (np. faktura, protokół odbioru, referencje),
 7. Dokumentacja techniczna (np. w postaci kart katalogowych) potwierdzająca spełnienie parametrów instalacji PV określonych w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego).

Na podstawie złożonej dokumentacji a także w oparciu o zaoferowane kryteria oceny ofert Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. Z treści załączonych do formularza ofertowego dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.
 • Oferty Wykonawców ocenione zostaną przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100 %
 • Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska zaoferuje najniższą cenę.
 • Porównanie ofert będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Ofert odrzuconych lub uznanych za nieważne nie porównuje się.
 • Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Ponadto Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zadaniami obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m. in.:
 • zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
 • zasady ochrony uczciwej konkurencji,
 • zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
 • zasadą niedyskryminacji i równego traktowania
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.01.2023 r.

 

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 • Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazać pisemnie lub drogą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
 • pisemnie na adres: Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. ul. Rynek 19, 34-240 Jordanów,
 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 –13:00 : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 • W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 • Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego przesyłając prośbę o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.
 • Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić prośbę o wyjaśnienia bez rozpoznania.
 • Treść pytań wraz z wyjaśnieniami opublikowane zostaną na wodociagi-jordanow.pl.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu przeznaczonego na składanie ofert.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 • Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 • Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ, w języku polskim oraz w walucie PLN.
 • Oferta musi zawierać cenę bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto) za wykonanie powyższego zamówienia.
 • Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane SWZ.
 • Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub nieczytelny podpis z imienną pieczątką. Dokument uprawniający do jednoosobowego lub wspólnego podpisania oferty (np. akt powołania, umowa o utworzeniu konsorcjum) lub pełnomocnictwo załącza się do oferty, chyba że upoważnienie wynika z innego dokumentu złożonego przez Wykonawcę (np. z wypisu rejestru).
 • Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (tj. właściciela firmy lub osobę upoważnioną).
 • Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco: Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o., ul. Rynek 19, 34-240 . Oferta na - „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”. Nie otwierać przed dniem 07.12.2022 r., godz.10:00”,
 • Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty złożonej po terminie.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 • Stawki podatku VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.
 • Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
 1. Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ....”.
 2. Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie oferty już złożonej następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 

 • Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. 8 specyfikacji zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 19 w Jordanowie w sekretariacie– nie później niż do godz. 9:30 w dniu 07.12.2022 r.
 • Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 • Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Rynek 19 w Jordanowie w dniu 07.12.2022 r. o godz. 10:00 – w sekretariacie.
 • Otwarcie ofert jest jawne. W trosce o Państwa bezpieczeństwo, proszę rozważyć rezygnację z uczestnictwa w publicznym otwarciu ofert. Informacja z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
 • W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ofertowe.
 • W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

 

 • Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania m.in. podatek VAT, koszty dostarczenia koparki do siedziby Zamawiającego, zysk, itp.
 • Cena oferty będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe i nie będzie podlegać zmianom.
 • Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty jakie Wykonawca stosuje.
 • Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
 • Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.
 • Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
 1. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

 

 • Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
 • Cena - 100 %
 • Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska zaoferuje najniższą cenę.
 • Porównanie ofert będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Ofert odrzuconych lub uznanych za nieważne nie porównuje się.
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

 

 • O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.
 • O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia z procesu oceny oferty niespełniającej któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 • W toku oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonej oferty. W tym celu Zamawiający wyznaczy termin i zakres wymaganych wyjaśnień lub uzupełnień́. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub ofertą z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 • Niniejsza SWZ wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej wodociagi-jordanow.pl i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania umieszczane będą na podanej stronie internetowej.
 • Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają ponadto zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
 • Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku wszystkich Wykonawców.
 • Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich Wykonawców, wg reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej.
 • Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH.

W postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 (2b) do Zapytania ofertowego.

 

 1. WARUNKI ZMIANY UMIOWY:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą̨ powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

 • zmiana terminu realizacji umowy, terminu płatności, itp. – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
 • zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
 • wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą̨ wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę̨ i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o., z siedzibą ul. Rynek 19, 34-240 Jordanów, 18 26 91 710, adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.wodociagi-jordanow.pl.
 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia p.n. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];  żądanie, o którym mowa w art. 18 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 1. Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w  13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał;
 2. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający
  14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu
  i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO;
 3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
  w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, należy złożyć oświadczenia
  o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO o treści zawartej w formularzu oferty.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo,

Załącznik nr 2 –Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku występowania powiazań.

Załącznik nr 3 – wzór umowy.

Załacznik nr 4 -Wzór_Karty_Gwarancyjnej

Treść zapytania

 

Zatwierdzam Prezes Zarządu Spółki

(-) Tomasz Wilgierz

 

[1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego