Informujemy, iż w dniu 31.05.2024 r. (piątek), biuro Spółki będzie nieczynne.

W przypadku awarii prosimy dzwonić pod nr 519 541 938

Za utrudnienia przepraszam

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 06.05.2024 roku z powodu awarii na sieci wodociągowej  nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 12:00 do 14:00

Wyłączeniem zostanie objęta ulica Kopernika i Osiedle Wrzosy

Za utrudnienia przepraszamy

 


1281c35351fa51f4ffb79adb7ee7dbe1

Informujemy, iż w dniu 14.08.2023 r. (poniedziałek), biuro Spółki będzie nieczynne.

W przypadku awarii prosimy dzwonić pod nr 519 541 938

Za utrudnienia przepraszam

W związku z panującą suszą i brakiem opadów atmosferycznych zwracamy się do mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą dostarczaną z sieci wodociągowej i wykorzystanie jej tylko do celów socjalno-bytowych.

Prosimy o powstrzymanie się w najbliższych dniach od podlewania trawników, sadów, ogródków, mycia samochodów oraz napełniania basenów, oczek wodnych z sieci wodociągowej na terenie Miasta Jordanowa.

Spółka Wodociągi Jordanowskie niniejszym pismem informuje, iż w związku z zakończeniem części prac związanych z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej można przystąpić do podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do posadowionej na Państwa posesji studzienki rewizyjnej.
Niniejsza informacja dotyczy mieszkańców następujących ulic:

 • ul. Banacha
 • ul. Batalionów Chłopskich (od ul. Skotnica do nr 213)
 • ul. Dańkowskiego
 • ul. Kolejowa (do nr 59)
 • ul. Konopnickiej
 • ul. Kopernika
 • ul. Leśna
 • ul. Malejowska (do nr 17)
 • ul. Mickiewicza (do boiska sportowego)
 • ul. Piłsudskiego
 • ul. Skotnica
 • ul. Spytka Jordana

Regulamin świadczenia usługi „Powiadomienia SMS - e-mail” dla użytkowników

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu informatycznego Powiadomienia SMS, zwanych dalej "Usługą".
 2. Usługodawcą jest Spółka Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. ul. Rynek 19, 34-240 Jordanów, zwana dalej "Usługodawcą".
 3. Każda osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w systemie informatycznym Powiadomienia SMS zgodnie z § 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu (zwana dalej "Użytkownikiem") wyrażając tym samym zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby systemu oraz otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe o treści ustalonej przez Usługodawcę.

§ 2 Zasady korzystania z Usługi

 1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS i wiadomości na pocztę elektroniczną są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie informatycznym Powiadomienia SMS – e-mail
 2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym Powiadomienia SMS – e-mail polega na wypełnieniu Oświadczenia on-line dostępnego na stronie wodociagi-jordanow.pl lub dostarczenie wypełnionego Oświadczenia SMS – e-mail do Usługodawcy.
 3. Odbiorcy usług, którzy zawarli umowę z Usługodawcą posługując się innym numerem niż numer PESEL rejestrują się do świadczenia usługi wyłącznie poprzez złożenie stosownego wniosku w formie papierowej.
 4. Podanie nieprawidłowych danych podczas rejestracji nie skutkuje uruchomieniem usługi.
 5. Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS.
 6. Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS – e-mail polega na wypełnieniu Oświadczenia on-line dostępnego na stronie wodociagi-jordanow.pl lub dostarczeniu wypełnionego Oświadczenia SMS – e-mail do Usługodawcy.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na koszt wiadomości SMS wysłanej pod wskazany numer, który zgodny jest z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora (roaming).
 8. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego/adresu email poprzez wypełnienie Oświadczenia SMS – e-mail on-line dostępnego na stronie  wodociagi-jordanow.pl lub dostarczenie wypełnionego Oświadczenia SMS do Usługodawcy.
 9. Korzystanie z usług przez Użytkownika jest nieodpłatne.

§ 3 Przesyłane treści

 1. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do tych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.
 2. Usługodawca będzie przesyłał Użytkownikowi informacje związane z realizacją umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, w tym szczególności informacje o awariach, przerwach w dostawach wody.
 3. Usługodawca zobowiązany jest nie przesyłać informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, Poz. 1204 z późn. zm.)

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Ochrona danych osobowych W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o., z siedzibą ul. Rynek 19, 34-240 Jordanów, 18 26 91 710, adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.wodociagi-jordanow.pl.
  2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Pani/Pana zgody – w celu otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS w ramach „Systemu powiadamiania SMS - email”.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą w szczególności administratorzy systemów informatycznych oraz sieci komputerowych, a także operatorzy telefonii komórkowych.
  5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą do chwili ustania celu, w jakim została zebrana zgoda lub do czasu jej cofnięcia. Z systemu można się wyrejestrować w sposób określony w § 2 pkt 5 - 7.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
  7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do otrzymywania informacji drogą SMS - email.
  9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

 § 5 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce oraz dostawców Internetu.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych/dostawcy Internetu odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane;
  2. problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
  3. za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub niezależnych od Usługodawcy;
  4. za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
 6. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie wodociagi-jordanow.pl.
 7. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy przesyłać listownie pod adres Usługodawcy.
 8. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
 9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 10. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 11. Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników systemu powiadomienia SMS obowiązuje od dnia 01.12.2021r.

Jordanów, 24.11.2021 r.

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 01/11/2021 Z DNIA 24.11.2021 ROKU
ZARZĄDU SPÓŁKI WODOCIĄGI JORDANOWSKIE SP. Z O.O.

w sprawie przyjęcia i wprowadzenia regulaminu świadczenia usługi „Powiadomienia SMS – e-mail” dla użytkowników w spółce pod firmą Wodociągi Jordanowskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jordanowie

§ 1

Zarząd spółki pod firmą Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie (34-240) przy ul. Rynek 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000705169, NIP: 5521721414, REGON: 368807878, działając w imieniu i na rzecz spółki, niniejszym zarządza co następuje:1

Przyjmuje się i wprowadza regulamin świadczenia usługi „Powiadamiania SMS – e-mail” dla użytkowników w spółce pod firmą Wodociągi Jordanowskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jordanowie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą jego podjęcia.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2021 r., w sposób przyjęty w Spółce.

______________________

Tomasz Wilgierz

Prezes Zarządu

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 23.07.2021 roku od godziny 12:00  do godz. 16:00 z powodu awarii na sieci wodociągowej nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmie ulice Kolejową.

Za utrudnienia przepraszamy