Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest:

 • Produkcja i dostawa wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców.
 • Eksploatacja sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody.
 • Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych, przemysłowych,ich zagospodarowanie oraz eksploatacja sieci kanalizacyjnej.
 • Wykonywanie usług w zakresie: analizy wody i ścieków, rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowa infrastruktury technicznej.
 • Remonty w zakresie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przedmiotem działalności usługowej Spółki jest:

ZAKŁAD WOD-KAN:

 • kompleksowa obsługa klienta w zakresie wyceny wstępnej projektu i wykonania prac ziemnych i montażowych, dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie wszystkich prac objętych projektem, wystawienie protokołu odbioru technicznego,
 • wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodno-kanalizacyjnych,
 • wykonanie ekspertyz technicznych w branży wodno-kanalizacyjnej,
 • inspekcja wizyjna samobieżną kamerą przewodów kanalizacyjnych wraz z nagraniem na nośniku elektronicznym,
 • montaż wodomierzy głównych i dodatkowych do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej tzw. ogrodowych,
 • plombowanie podejść wodomierzowych,
 • odwadnianie gruntu za pomocą igłofiltrów,
 • świadczenie usługi zgrzewania doczołowego rurociągów PE,
 • usługi z wykorzystaniem urządzenia typu "KRET" do przecisków podziemnych i układania rur o średnicy od 63 mm do 180 mm,
 • usługi z wykorzystaniem przenośnego systemu inspekcji, umożliwiają kontrolę stanu drożności rur i kanałów z wykorzystaniem kamery wysokiej rozdzielczości (pozwalają na szybkie wykrycie i rejestrację obrazów, przeszkód, zatorów, pęknięć oraz innych uszkodzeń powstałych w rurach wodociągowych i kanalizacyjnych).