Stop nielegalny pobór wodyWodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000705169, NIP 5521721414, REGON 368807878,

informuje, że

 1. Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzenie ścieków następuje:
  • bez zawartej umowy przy braku wiedzy przedsiębiorstwa o tym fakcie,
  • przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
  • przy uprzednim wpłynięciu na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego. Może tym być także tzw. kropelkowanie wody jako celowy pobór wody w taki sposób, aby wodomierz nie rejestrował tego zużycia wody,
  • przy zerwanych lub uszkodzonych plombach na wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
  • przy zerwanych lub uszkodzonych plombach umieszczonych na zaworze odcinającym (zakładanych przy „odcięciu” wody do danego lokalu),
  • wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji deszczowej,
  • wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej,
  • odprowadzanie takich ścieków, których jakość nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przykładowo odpadów stałych (np. mopy, szmaty folie, kości itd.), substancji toksycznych, łatwopalnych i ścieków mogących zawierać zakaźny materiał biologiczny i inne substancje szkodliwe.
 2. Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł.
 3. Bezumowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
 4. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo o których mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.
 5. Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jest w każdym przypadku przyczyną wstrzymania świadczenia usług. Przywrócenie świadczenia usług jest kłopotliwe i kosztowne. Ponadto przedsiębiorstwo będzie dochodzić należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki pod zarzutem bezpodstawnego wzbogacenia się.
 6. Uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale również za swoich sąsiadów, którzy nielegalnie pobierają wodę lub nielegalnie odprowadzają ścieki, czy wody opadowe. Każdy zrzut czy to ścieków czy wody opadowej, który trafi do oczyszczalni ścieków zostaje poddany procesowi oczyszczania, a to kosztuje i płacą za to uczciwi obywatele,
 7. Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. wszczyna kontrole urządzeń do pomiaru ilości zużytej wody, sprawdzi też podpięcie do sieci kanalizacyjnej u mieszkańców, którzy już z niej korzystają. Wszystko po to by wyeliminować nielegalne odprowadzanie ścieków, wody opadowej i pobór wody.

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.