Komunikat – zmiana adresu

Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. informują:

z dniem 06.05.2020 siedziba biur spółki zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy Rynek 19 (dawniej sklep Tomek)

Informacja nielegalny pobór wody

woda stopWodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000705169,  NIP 5521721414, REGON 368807878,

informuje, że

 1. Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzenie ścieków następuje:
  • bez zawartej umowy przy braku wiedzy przedsiębiorstwa o tym fakcie,
  • przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
  • przy uprzednim wpłynięciu na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego. Może tym być także tzw. kropelkowanie wody jako celowy pobór wody w taki sposób, aby wodomierz nie rejestrował tego zużycia wody,
  • przy zerwanych lub uszkodzonych plombach na wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
  • przy zerwanych lub uszkodzonych plombach umieszczonych na zaworze odcinającym (zakładanych przy „odcięciu” wody do danego lokalu),
  • wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji deszczowej,
  • wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej,
  • odprowadzanie takich ścieków, których jakość nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przykładowo odpadów stałych (np. mopy, szmaty folie, kości itd.), substancji toksycznych, łatwopalnych i ścieków mogących zawierać zakaźny materiał biologiczny i inne substancje szkodliwe.
 2. Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł.
 3. Bezumowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
 4. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo o których mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.
 5. Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jest w każdym przypadku przyczyną wstrzymania świadczenia usług. Przywrócenie świadczenia usług jest kłopotliwe i kosztowne. Ponadto przedsiębiorstwo będzie dochodzić należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki pod zarzutem bezpodstawnego wzbogacenia się.
 6. Uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale również za swoich sąsiadów, którzy nielegalnie pobierają wodę lub nielegalnie odprowadzają ścieki, czy wody opadowe. Każdy zrzut czy to ścieków czy wody opadowej, który trafi do oczyszczalni ścieków zostaje poddany procesowi oczyszczania, a to kosztuje i płacą za to uczciwi obywatele,
 7. Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. wszczyna kontrole urządzeń do pomiaru ilości zużytej wody, sprawdzi też podpięcie do sieci kanalizacyjnej u mieszkańców, którzy już z niej korzystają. Wszystko po to by wyeliminować nielegalne odprowadzanie ścieków, wody opadowej i pobór wody.

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.

Komunikat - susza

W związku z panującą suszą i brakiem opadów atmosferycznych zwracamy się do mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą dostarczaną z sieci wodociągowej i wykorzystanie jej tylko do celów socjalno-bytowych.

Prosimy o powstrzymanie się w najbliższych dniach od podlewania trawników i ogrodów czy mycia pojazdów.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o., z siedzibą ul. Nad Skawą 6A, 34-240 Jordanów tel. 18 26 91 710.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Komunikat 13-03-2020

W związku z zaistniałą sytuacją dot. koronawirusa Wodociągi Jordanowskie spółka z o.o. wprowadziło zmianę sposobu odczytu liczników wodomierzy.

 

KOMUNIKAT !!!

 

Wodociągi Jordanowskie spółka z o.o w związku z zaistniałą sytuacją dotycząca występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) podjęło decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy poinformować iż:

- od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania Inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości

W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o:

- telefoniczne podawanie odczytów wodomierzy, tel 18 26 91 710, 18 26 91 724

- za pomocą poczty elektronicznej

 

Odbiorcy, którzy nie przekażą informacji o wskazaniu wodomierzy zostaną obciążeni fakturą na podstawie średnich odczytów z poprzednich okresów rozliczeniowych.

 

Zaznaczam, że przedmiotowe działanie ma wyłącznie charakter prewencyjny – Przedsiębiorstwo mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych klientów chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt.

 

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób odczytów zostanie przywrócony.

 

Instalacja wodomierza - niezbędne wymagania

Instalacja wodomierza - niezbędne wymagania

Miejsce instalowania wodomierzy w mieszkaniu.

 • Miejsce instalowania wodomierza w mieszkaniu powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu i demontażu, obsługi, konserwacji oraz wygodne do odczytu jego wskazań.
 • Miejsce instalowania wodomierza mieszkaniowego na klatce schodowej powinno być zabezpieczone przed możliwością ingerencji osób niepowołanych.
 • Wodomierze mieszkaniowe nie powinny być narażone na wstrząsy lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego.
 • Temperatura w miejscu instalowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4°C i nie większa od 50°C, zaś wilgotność względna powietrza do 80%.

WARUNKI I SPOSÓB INSTALOWANIA WODOMIERZY W MIESZKANIACH:

 • Sposób instalowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić pobór wody przed wodomierzem.
 • Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz.
 • Przewody przed i za wodomierzem powinny być ukształtowane w sposób zapewniający całkowite wypełnienie przewodu wodą oraz uniemożliwiając gromadzenie się powietrza przed miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
 • Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość nie może być mniejsza niż:
 1. przed wodomierzem, 5 x Dr (Dr - średnica przewodu-rury);
 2. za wodomierzem, 3 x Dr (Dr - średnica przewodu-rury);

Działalność spółki - usługi

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest:

 • Produkcja i dostawa wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców.
 • Eksploatacja sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody.
 • Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych, przemysłowych,ich zagospodarowanie oraz eksploatacja sieci kanalizacyjnej.
 • Wykonywanie usług w zakresie: analizy wody i ścieków, rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowa infrastruktury technicznej.
 • Remonty w zakresie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przedmiotem działalności usługowej Spółki jest:

ZAKŁAD WOD-KAN:

 • kompleksowa obsługa klienta w zakresie wyceny wstępnej projektu i wykonania prac ziemnych i montażowych, dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie wszystkich prac objętych projektem, wystawienie protokołu odbioru technicznego,
 • wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodno-kanalizacyjnych,
 • wykonanie ekspertyz technicznych w branży wodno-kanalizacyjnej,
 • inspekcja wizyjna samobieżną kamerą przewodów kanalizacyjnych wraz z nagraniem na nośniku elektronicznym,
 • montaż wodomierzy głównych i dodatkowych do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej tzw. ogrodowych,
 • plombowanie podejść wodomierzowych,
 • odwadnianie gruntu za pomocą igłofiltrów,
 • świadczenie usługi zgrzewania doczołowego rurociągów PE,
 • usługi z wykorzystaniem urządzenia typu "KRET" do przecisków podziemnych i układania rur o średnicy od 63 mm do 180 mm,
 • usługi z wykorzystaniem przenośnego systemu inspekcji, umożliwiają kontrolę stanu drożności rur i kanałów z wykorzystaniem kamery wysokiej rozdzielczości (pozwalają na szybkie wykrycie i rejestrację obrazów, przeszkód, zatorów, pęknięć oraz innych uszkodzeń powstałych w rurach wodociągowych i kanalizacyjnych).

 

Wnioski i Oświadczenia

Wniosek o uzgodnienia techniczne

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej na wykonanie przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego

Wniosek o wydanie informacji technicznej

Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzania wody i odprowadzania ścieków

   
   
   
   
   
   

Aktualne ceny usług

1. Zaopatrzenie w wodę
Lp Usługa Jednostka miary Cena/stawka opłaty netto
1. 1 Cena za dostarczenie 1m3 wody zł/m3  
1. 2 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy